CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

28

Tháng 04, 2017

Quay lại

Sáng ngày 28/4/2016, tại Thành phố Vinh, Nghệ An, Công ty Cổ phần Nafoods Group đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội được Đoàn thanh niên công ty tập luyện công phu;

Tính đến thời điểm khai mạc đại hội tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 232 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 27617160 cổ phần, tương đương với 92.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .

Trực tiếp tham dự Đại hội có 89 đại biểu đại diện cho quyền sở hữu 13463220 cổ phần bằng 44,88 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và đông đảo khách mời.

Lãnh đạo công ty trò chuyện với khách mời trước giờ diễn ra sự kiện;

Đại hội thống nhất bầu Đoàn chủ tịch Đại hội do Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT/TGĐ) – Chủ tọa và 5 thành viên đoàn còn lại của đoàn chủ tịch gồm: Bà Phan Thị Minh Châu (Phó TGĐ), Ông Nguyễn Tiến Chinh (Phó TGĐ), Ông Nguyễn Trung Kiên (Phó TGĐ),Ông Phạm Duy Thái (Phó TGĐ), Ông Lê Văn Minh (Thành viên hội đồng quản trị). Đại hội nhất trí bầu đoàn thư ký gồm 2 thành viên: Bà Nguyễn Thị Trang - Trưởng ban, bà Dương Thị Thanh Huyền  - Ban viên.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Chương trình đại hội lần lượt đi vào các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất  kinh doanh năm 2017, hoạt động của Hội đồng Quản trị, hoạt động của Ban Kiểm soát. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016, về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát…

Cụ thể, theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất  kinh doanh năm 2017; Trong năm 2016: Doanh thu của Nafoods Group đạt 462 tỷ 720 triệu đồng, thực hiện 72,30% kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế: 60 tỷ 460 triệu đồng thực hiện 86,37% kế hoạch. Cũng theo báo cáo này, Nafoods đề ra kế hoạch cụ thể cho năm 2017 như sau: Doanh thu: 528 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế: 70 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT/TGĐ công ty thông qua báo cáo tại Đại Hội;

Tiếp đó là phần thảo luận các nội dung được đại hội thông qua;  nội dung này diễn ra sôi nổi thu hút được sự quan tâm của hầu hết các cổ đông tham gia Đại hội.

Đại hội biểu quyết các nội dung đề ra cho năm 2017;

Cuối cùng, phần quan trọng nhất của Đại hội là Biểu quyết các nội dung được đại hội thông qua phần này được diễn ra nghiêm túc, nhanh gọn và đảm bảo tính minh bạch.

Chúc mừng thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Nafoods. Hi vọng, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(Nguồn Nafoods Group)